Tuesday, September 23, 2014

U.S. Airstrikes Syria, False Flag Terror Alert